Szkoła Przysposabiająca do Pracy

          Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy jest 3-letnią szkołą ponadpodstawową dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną w wieku do 24 lat.

          Głównym zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do roli osoby dorosłej, samodzielnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości, kształtowanie umiejętności potrzebnych i wykorzystywanych w życiu dorosłym, w byciu niezależnym, w zaspokajaniu swoich potrzeb.

          Priorytetem naszej szkoły jest wyposażenie absolwentów w takie umiejętności, by po zakończeniu edukacji byli jak najbardziej samodzielni i mieli realną możliwość odnalezienia się na rynku pracy.

          Przedmiotem wiodącym jest przysposobienie do pracy. Zajęcia mają charakter praktyczny, dając uczniom możliwość nabywania konkretnych umiejętności niezbędnych do podejmowania pracy oraz samodzielnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym.

 

          W ramach zajęć z przysposobienia do pracy realizowane są następujące działy:

 • gospodarstwo domowe
 • rękodzielnictwo
 • elementy szycia ręcznego
 • ogrodnictwo
 • mała poligrafia
 • praktyki wspomagane w zakładach pracy

Zajęcia z gospodarstwa domowego obejmują sporządzanie prostych posiłków, prace porządkowe, prasowanie, pranie, pielęgnacje roślin doniczkowych i rabatowych, szycie, dokonywanie zakupów, pomoc osobom starszym, opiekę nad dziećmi.

Na zajęciach z rękodzielnictwa uczniowie poznają techniki wytwarzania przedmiotów dekoracyjnych, pamiątkarskich i użytecznych z różnych materiałów, np. glina, drewno, sznurek, szkło, koraliki, nici itp.

Elementy szycia ręcznego to wykorzystanie ściegów prostych i ozdobnych w różnych naprawach krawieckich, szycie, np. rękawic kuchennych, ściereczek, obrusów oraz kostiumów dla teatru szkolnego Azumi.

W ramach zajęć z ogrodnictwa uczniowie opiekują się szkolnym ogródkiem warzywnym, plantacją krzewów jagodowych, klombów i skalniaków. Sadzą warzywa, kwiaty, pielą chwasty, nawadniają zagony. Dbają o estetykę terenu wokół placówki. Podczas zajęć wykonują również stroiki z okazji świąt, np. Święto Zmarłych, Święta Wielkanocne i Boże Narodzenie.

Mała poligrafia polega na obsłudze urządzeń biurowych, takich jak: kserokopiarka, laminator, bindownica.

Praktyki wspomagane w zakładach pracy pozwalają na namacalne zetknięcie się ze środowiskiem pracy, dlatego też organizujemy praktyki w takich zakładach pracy, jak: Poczta Polska czy zakład pracy chronionej SPIN.

 

Uczniowie uczestniczą w następujących zajęciach szkolnych:

 1. Zajęcia edukacyjne:
 • funkcjonowanie osobiste i społeczne
 • przysposobienie do pracy
 • wychowanie fizyczne
 • religia
 • zajęcia rozwijające komunikowanie się
 • zajęcia kształtujące kreatywność
 1. Zajęcia rewalidacyjne:
 • Arteterapia - teatr
 • Arteterapia - glina
 • terapia logopedyczna
 • terapia ręki
 • fizjoterapia
 • terapia ruchowa z gimnastyką korekcyjną
 • zajęcia rozwijające kompetencje techniczne
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

          Zajęcia edukacyjne prowadzone są w 6-8 osobowych zespołach klasowych. Na zajęciach realizowane są treści w zakresie dostosowanym do możliwości psychofizycznych uczniów. Podstawa programowa dla zespołów klasowych i indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane dla każdego ucznia zachowują proporcję pomiędzy wymaganiami, jakie stawia życie, a możliwościami psychofizycznymi uczniów. Ocena poziomu funkcjonowania ucznia odbywa się dwa razy w ciągu roku szkolnego.

          Zajęcia rewalidacyjne maja charakter terapeutyczny, korekcyjny i usprawniający. Celem zajęć jest maksymalne rozwijanie funkcji psychomotorycznych, kompensowanie braków oraz optymalne korygowanie i usprawnianie zaburzonych funkcji.

          Uczniowie objęci są opieką pielęgniarską. Istnieje możliwość całodobowej opieki w grupach wychowawczych w internacie, wyżywienia, organizacji dojazdów z domu rodzinnego do szkoły busami szkolnymi.