Przedszkole

 

          Przedszkole Specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dorohusku to przyjazne, bezpieczne i radosne miejsce wspomagające rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przedszkole realizuje podstawę programową w oparciu o dostosowany do możliwości i potrzeb każdego dziecka program wychowania przedszkolnego. Zapewniamy opiekę i edukację dla dzieci z zaburzeniami rozwoju posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na:

 • zaburzenia słuchu - słabosłyszące i niesłyszące;
 • zaburzenia wzroku - niewidome i niedowidzące;
 • z niepełnosprawnością ruchową;
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

     Głównym celem przedszkola jest:

 • wdrażanie do samodzielności,
 • przygotowywanie do samodzielnego na miarę możliwości funkcjonowania w środowisku społeczno - przyrodniczym,
 • nabywanie kompetencji komunikacyjnych,
 • realizacja obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

          W małych grupach 4-8 osobowych poprzez zabawę nauczyciele wprowadzają dzieci w otaczający świat. W trakcie zajęć korzystają z wielu metod pracy z dziećmi tj.:

 • Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • Programów Aktywności: Świadomość Ciała. Kontakt i Komunikacja M i Ch. Knillów;
 • Stymulacji polisensorycznej
 • Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz;
 • Metody Kinezjologii Edukacyjnej P. Denisona;
 • Metody F. Affolter;
 • Pedagogiki zabawy;
 • Alternatywnej i Wspomagającej Metody Komunikacji.

 

          Przedszkole zapewnia indywidualną i grupową terapię specjalistyczną:

 • zajęcia z logopedą, neurologopedą,
 • zajęcia z pedagogiem i psychologiem,
 • terapię ruchową z gimnastyką korekcyjną,
 • zajęcia z fizjoterapeutą/rehabilitantem,
 • zajęcia z muzykoterapeutą,
 • zajęcia z terapeutą Integracji Sensorycznej,
 • zajęcia z terapii ręki,
 • Trening Umiejętności Społecznych,
 • terapię Biofeedback,
 • dogoterapię.

 

          W swojej pracy kierujemy się odpowiedzialnością za podejmowane działania, głębokim szacunkiem oraz zrozumieniem potrzeb dziecka i jego praw. W naszej pracy staramy się wspierać rodzinę dziecka w rozwiazywaniu problemów związanych z wychowaniem i kształceniem dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.