Z kart historii

Dawniej...

          Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku - na mocy decyzji Wojewody Chełmskiego z 25 maja 1990 roku - zaczął funkcjonować 3 września tego samego roku. Ośrodek rozpoczął pracę w trudnych warunkach lokalowych, pomieszczenia zaadaptowane po byłym domu dziecka nie były bowiem w pełni przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dlatego m.in. część sypialni na piętrze budynku przekształcono na sale lekcyjne. Wyposażenie placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne było ubogie: szkoła dostała stare ławki i tablice oraz używane pomoce naukowe, natomiast internat - tapczany, regały i szafki po mieszkańcach domu dziecka.

          Zadania rzeczowe Ośrodka określone zostały w projektach organizacyjnych, natomiast zasady organizacji - w statucie. Właścicielem nieruchomości o powierzchni 2,46 ha - na której zlokalizowany jest budynek Ośrodka - był Skarb Państwa. Organ prowadzący stanowiło Kuratorium Oświaty i Wychowania w Chełmie.

          W pierwszym roku działalności zorganizowano tu 8-letnią szkołę podstawową, 2-letnią szkołę przysposabiającą do zawodu i internat. Placówka obejmowała nauczaniem i wychowaniem dzieci upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, pochodzące z byłego województwa chełmskiego. Ogółem edukację rozpoczęło 35 uczniów w trzech klasach szkoły podstawowej, zwanej wówczas "szkołą życia". Zatrudniono 7 nauczycieli, 10 wychowawców internatu i 15 pracowników administracyjno-obsługowych.

          W 1991 roku rozpoczęto pierwsze prace remontowe budynku, które objęły naprawę dachu, przebudowę szatni i modernizację stołówki. W następnych latach wyremontowano łazienki dla dzieci i personelu. Wymieniono częściowo stolarkę okienną. Zmieniono ogrzewanie z węglowego na olejowe. Wygospodarowano pokój na gabinet rehabilitacyjny i utworzono pracownię gospodarstwa domowego. Pomalowano pomieszczenia i zakupiono nowe dywany.

          Powoli Ośrodek w Dorohusku zaczął zmieniać swoje oblicze. Przyjmowano coraz więcej uczniów, powstawały kolejne klasy, adaptowano nowe pomieszczenia na pracownie specjalistyczne, zagospodarowywano miejsca w piwnicy. Systematycznie rozszerzał się skład kadry pedagogicznej, nieliczni tylko zmieniali miejsce pracy. Przybywali nowi pracownicy wnoszący swoją wiedzę i energię do pracy.

          Rytm życia placówce nadawał rok szkolny. Naukę kończyły kolejne roczniki. Zaczęły pojawiać się osoby i instytucje chętne do współpracy.
I przyszedł rok 1999 - czas reformy systemu edukacji, który miał ogromny wpływ także na funkcjonowanie Ośrodka.

          W 1999 roku placówka uległa restrukturyzacji. W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku weszły: 6-letnia szkoła podstawowa specjalna, 3-letnie gimnazjum specjalne, 2-letnia szkoła przysposabiająca do pracy zawodowej po gimnazjum specjalnym oraz internat. Po wprowadzeniu reformy administracyjnej, Ośrodek stał się budżetową placówką oświatową prowadzoną i finansowaną przez Starostwo Powiatowe w Chełmie. Nadzór pedagogiczny zaczął sprawować nad nią Lubelski Kurator Oświaty.

          W 2002 roku w ramach akcji "Komputer w każdym gimnazjum" w szkole zorganizowano pierwszą pracownię komputerową z dostępem do Internetu.

          W latach 2003-2006 placówka została kompleksowo zmodernizowana i wyposażona w nowy sprzęt specjalistyczny oraz pomoce edukacyjne. W tym samym czasie organ prowadzący przeprowadził remont kapitalny budynku, co podniosło standard warunków lokalowych Ośrodka.

          W ramach programu "Edukacja" uzyskano pomoc finansową ze środków PFRON na dodatkowe poszerzenie szkolnej bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej, w tym na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych oraz na zaopatrzenie pracowni szkolnych w sprzęt umożliwiający naukę stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności wychowanków. Ośrodek zyskał wiele nowych i profesjonalnie urządzonych pracowni. W ramach otrzymanych funduszy oraz wkładu własnego organu prowadzącego, ulepszono również infrastrukturę socjalno-bytową internatu, a także zakupiono nowy samochód (bus), do przewozu niepełnosprawnych uczniów.

 

Dziś...

          Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku jest placówką oświatową, która umożliwia realizację obowiązku szkolnego dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, w tym ze sprzężeniami. Ośrodek w sposób profesjonalny zaspokaja potrzeby edukacyjne uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, zapewnia im też kompleksową i fachową pomoc specjalistyczną.

          Wychowankowie mogą się tutaj realizować i spełniać oczekiwania edukacyjne, wychowawcze i społeczne, własne oraz swoich rodziców. Placówka dysponuje salami ze sprzętem audiowizualnym umożliwiającym wzbogacenie zajęć o ciekawe programy edukacyjne i terapeutyczne. Pracownie są systematycznie wyposażane w odpowiednie pomoce dydaktyczne ułatwiające kształtowanie u dzieci i młodzieży umiejętności niezbędnych w życiu. Dostępny jest specjalistyczny sprzęt do pracy z dziećmi niemówiącymi.

          Od wielu lat placówka stale poszerza swoją ofertę edukacyjną, co przyczynia się do zwiększania zainteresowania rodziców i uczniów kształceniem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dorohusku. Z roku na rok wzrasta ilość oddziałów, a tym samym liczba uczniów.

Obecnie w Ośrodku funkcjonuje:

  • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  • przedszkole specjalne
  • 8-letnia szkoła podstawowa specjalna
  • 3-letnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy
  • oddziały rewalidacyjno-wychowawcze
  • grupy wychowawcze.

          W wyniku wszechstronnych oddziaływań rewalidacyjno-wychowawczych, uczniowie odzyskują wiarę we własne siły i odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach funkcjonowania. Duży nacisk położony jest na rozwój indywidualnych zdolności i umiejętności każdego dziecka. Ponieważ priorytetem jest dobro wychowanków, każdy podopieczny traktowany jest w indywidualny sposób, o każdym z nich myśli się pozytywnie. Dzieci odnoszą własne sukcesy, co pomaga im mocniej uwierzyć w siebie.

          Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej i specjalistycznym metodom rewalidacji, Ośrodek stwarza niepełnosprawnym wychowankom możliwości zmniejszania deficytów rozwojowych i braków edukacyjnych. Inicjuje i współorganizuje wiele działań charytatywnych na rzecz swoich podopiecznych i ich rodzin. Pozyskuje sponsorów, ludzi dobrego serca, którzy poprzez finansowe wsparcie niosą pomoc i spełniają marzenia dzieci. Ostatni okres działalności placówki w Dorohusku to ciągłe zmiany.

          Ośrodek może poszczycić się imponującą kolekcją dyplomów, wyróżnień i nagród zdobytych przez uczniów w konkursach plastycznych, przeglądach artystycznych i olimpiadach specjalnych.

          Podsumowując dwudziestoletnią historię Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku, należy zauważyć, że ma on znaczne osiągnięcia, a w kolejnych latach będzie podejmować nowe wyzwania, tak, aby mógł jeszcze skuteczniej wspierać swoich wychowanków w każdym aspekcie ich życia.