Wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka

      Zespół wczesnego wspomagania dziecka działa w SOSW w Dorohusku od września 2007 r.

      W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

  • specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  • oligofrenopedagog,
  • psycholog,
  • logopeda,
  • rehabilitant

      Zajęcia WWRD mają na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka oraz udzielanie psychopedagogicznego wsparcia jego rodzinie.

      Wczesnym wspomaganiem objęte są dzieci, których rozwój jest zaburzony i posiadają opinię o WWRD, wydaną przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną.

      Terapia odbywa się w pracowni wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wyposażonej w odpowiednie środki dydaktyczne i sprzęt niezbędny do prowadzenia kształcenia.

      Zajęcia prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną w wymiarze 8 godzin w miesiącu.


Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Dorohusku
Ul. Graniczna 1
22-175 Dorohusk
Tel/fax: 082-566-10-33

E-mail:
soswdorohusk@data.home.pl


Więcej