WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

      Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka ma na celu pobudzanie rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka, eliminowanie czynników zagrażających prawidłowemu rozwojowi od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.
      Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka działa w SOSW w Dorohusku od września 2007 r.
      Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Dorohusku realizuje powoływany przez dyrektora placówki zespół specjalistów. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

 • oligofrenopedagog,
 • surdopedagog,
 • tyflopedagog,
 • psycholog,
 • logopeda,
 • neurologopeda,
 • muzykoterapeuta,
 • fizjoterapeuta,
 • terapeuta integracji sensorycznej,
 • terapeuta ręki,
 • rehabilitant.

      Na zajęcia zapisywane są dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną.
      Wczesne wspomaganie może być organizowane na terenie ośrodka lub w domu rodzinnym dziecka (w szczególności, kiedy dziecko nie ukończyło 3 roku życia). Miejsce prowadzenia zajęć wskazuje dyrektor placówki w porozumieniu z rodzicami dziecka. Wymiar zajęć wynosi do 8 godzin w miesiącu, w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.
      Terapia odbywa się w pracowniach specjalistycznych wyposażonych w odpowiednie środki dydaktyczne i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć.

Zespół specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju:

 • ocenia poziom funkcjonowania dziecka w poszczególnych sferach rozwoju,
 • opracowuje indywidualny program terapeutyczny,
 • prowadzi systematyczne zajęcia specjalistyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka,
 • monitoruje postępy dziecka i dostosowuje program w zależności od zmiany funkcjonowania dziecka, informacje o postępach przekazywane są rodzicom,
 • zapewnia wsparcie psychologiczno - pedagogiczne rodzicom.
Współpraca zespołu wczesnego wspomagania z rodziną dziecka polega na:
 • udzielaniu pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;
 • udzielaniu instruktażu i porad oraz prowadzeniu konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;
 • udzielaniu pomocy w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.
W ramach wczesnego wspomagania dzieci mają zapewnione zajęcia bezpłatne:
 • psychologiczne;
 • terapii integracji sensorycznej;
 • pedagogiczne;
 • terapię ręki;
 • logopedyczne i neurologopedyczne;
 • rehabilitacji ruchowej z fizjoterapeutą, w tym kinesiotaping, terapię manualna, PNF, elementy NDT Bobath;
 • muzykoterapię;
 • terapię ruchową;
 • hydroterapię.

      Wczesne wspomaganie rozwoju daje dzieciom szansę na optymalny rozwój. Objęcie ich specjalistyczną opieką jest niezmiernie ważne - minimalizuje w znacznym stopniu ryzyko niepowodzeń edukacyjnych w wieku szkolnym, pobudza psychoruchowo i społecznie, wzmacnia emocjonalnie.


Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Dorohusku
Ul. Graniczna 1
22-175 Dorohusk
Tel/fax: 082-566-10-33

E-mail:
soswdorohusk@data.home.pl


Więcej

Inspektro Danych Osobowych
Beata Woroszyło
E-mail:
IODO@zeto.lublin.pl