Stowarzyszenie

"POMOCNA DŁOŃ"

      Stowarzyszenie na Rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dorohusku "Pomocna Dłoń" założone zostało w grudniu 2007 r. Powstało z inicjatywy pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Dorohusku.

      Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem pozarządowym opierającym się na pracy społecznej ogółu jej członków. Ma na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających realizacji swoich celów statutowych. Wszelkie działania Stowarzyszenia, jak sama nazwa wskazuje, mają na celu pomoc niepełnosprawnym wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dorohusku.

Celem działalności Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń" jest:

 • opieka nad uczniem niepełnosprawnym, udzielanie pomocy dzieciom z rodzin patologicznych, niepełnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • prowadzenie działalności dobroczynnej na rzecz dzieci potrzebujących pomocy,
 • wspomaganie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • pomoc w organizowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
 • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • wspieranie rozwoju bazy naukowej i rehabilitacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dorohusku,
 • organizacja różnych form rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu powiatu chełmskiego.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 1. Prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej.
 2. Wspieranie uzdolnień dzieci i młodzieży, pogłębianie zamiłowań do sztuki oraz aktywnego uczestniczenia w działalności artystycznej, oświatowej i wychowawczej.
 3. Organizowanie konkursów, przeglądów, zawodów o zasięgu gminnym i regionalnym.
 4. Inicjowanie i rozwijanie wszelkich form integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z ich zdrowymi rówieśnikami.
 5. Organizowanie wystaw prac wychowanków.
 6. Organizowanie i prowadzenie wszelkich form zajęć pozalekcyjnych zaspokajających różne potrzeby naszych podopiecznych ze szczególnym uwzględnieniem zajęć rehabilitacyjnych, usprawniających, wspierających, oraz stymulujących rozwój fizyczny i umysłowy.
 7. Pozyskiwaniu środków finansowych na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 8. Inicjowaniu i prowadzeniu innych form działalności w celu popularyzowania i realizacji zadań Stowarzyszenia.

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Dorohusku
Ul. Graniczna 1
22-175 Dorohusk
Tel/fax: 082-566-10-33

E-mail:
soswdorohusk@data.home.pl


Więcej

Inspektro Danych Osobowych
Beata Woroszyło
E-mail:
IODO@zeto.lublin.pl