Stowarzyszenie
"POMOCNA DŁOŃ"

      Stowarzyszenie na Rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dorohusku "Pomocna Dłoń" założone zostało w grudniu 2007 r. Powstało z inicjatywy pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Dorohusku.
Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem pozarządowym opierającym się na pracy społecznej ogółu jej członków. Ma na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających realizacji swoich celów statutowych. Wszelkie działania Stowarzyszenia, jak sama nazwa wskazuje, mają na celu pomoc niepełnosprawnym wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dorohusku.

      Celem działalności Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń" jest:

 • Opieka nad uczniem niepełnosprawnym, udzielanie pomocy dzieciom z rodzin patologicznych, niepełnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 • Prowadzenie działalności dobroczynnej na rzecz dzieci potrzebujących pomocy.
 • Wspomaganie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 • Pomoc w organizowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 • Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 • Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
 • Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 • Promocja i organizacja wolontariatu.
 • Wspieranie rozwoju bazy naukowej i rehabilitacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dorohusku.
 • Organizacja różnych form rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu powiatu chełmskiego.
      Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 • Prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej.
 • Wspieranie uzdolnień dzieci i młodzieży, pogłębianie zamiłowań do sztuki oraz aktywnego uczestniczenia w działalności artystycznej, oświatowej i wychowawczej.
 • Organizowanie konkursów, przeglądów, zawodów o zasięgu gminnym i regionalnym.
 • Inicjowanie i rozwijanie wszelkich form integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z ich zdrowymi rówieśnikami.
 • Organizowanie wystaw prac wychowanków i kiermaszy.
 • Organizowanie i prowadzenie wszelkich form zajęć pozalekcyjnych zaspokajających różne potrzeby naszych podopiecznych ze szczególnym uwzględnieniem zajęć rehabilitacyjnych, usprawniających, wspierających, oraz stymulujących rozwój fizyczny i umysłowy.
 • Pozyskiwaniu środków finansowych na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 • Inicjowaniu i prowadzeniu innych form działalności w celu popularyzowania i realizacji zadań Stowarzyszenia.

STATUT STOWARZYSZENIA

SPRAWOZDANIE ZA 2016R.Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Dorohusku
Ul. Graniczna 1
22-175 Dorohusk
Tel/fax: 082-566-10-33

E-mail:
soswdorohusk@data.home.pl


Więcej