Zespół
rewalidacyjno-wychowawczy

W ramach zespołów rewalidacyjno - wychowawczych prowadzimy zajęcia dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną (od 3 do 25 roku życia). Odbywają się one w grupach od dwóch do czterech osób. Obecnie zespół w naszej placówce liczy trzech słuchaczy.

Praca w zespole polega na realizowaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno Terapeutycznych, opracowywanych dla każdego uczestnika na podstawie wnikliwej obserwacji jego możliwości i umiejętności. Prowadzimy stymulację wielozmysłową, która ma na celu:

 • naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestników,
 • kształtowanie sposobu komunikowania się przy użyciu alternatywnych form komunikacji,
 • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia,
 • rozwijanie zainteresowań otoczeniem,
 • wielozmysłowe poznawanie świata,
 • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie.

Umiejętności te ćwiczymy podczas czynności codziennych, tj. podczas posiłków, toalety (trening czystości), ubierania się, rozbierania itp. oraz podczas zajęć:

 • stymulacji polisensorycznej - np. zajęcia na powitanie - "Poranny Krąg",
 • rozwijających świadomość ciała - np. ćwiczenia przed lustrem, zabawa z pacynką, zajęcia muzyczne , ćwiczenia Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • rozwijających alternatywne formy komunikacji - np. PSC, program "Kontakt i komunikacja" M i Ch. Knillów,
 • plastycznych - np. metoda malowania dłonią, palcami.

Uczestnicy korzystają również ze specjalistycznych terapii: fizjoterapii, hydroterapii, chromoterapii, gimnastyki korekcyjnej, integracji sensorycznej i neurologopedycznej.

Udział dzieci i młodzieży w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych daje im szansę aktywnego korzystania z życia i spełniania ról społecznych odpowiednich do wieku i predyspozycji psychofizycznych.Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Dorohusku
Ul. Graniczna 1
22-175 Dorohusk
Tel/fax: 082-566-10-33

E-mail:
soswdorohusk@data.home.pl


Więcej