Szkoła podstawowa

      Do Szkoły Podstawowej mogą uczęszczać dzieci od 7 roku życia. Edukacja podzielona jest na dwa etapy: kształcenie zintegrowane, które obejmuje pierwsze trzy lata nauki oraz kształcenie przedmiotowe obejmujące kolejne trzy lata. Specyfika kształcenia polega na całościowym, zintegrowanym nauczaniu i wychowaniu. Jest ono oparte na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata w trakcie całego procesu edukacyjnego. W pierwszym etapie nauczania dzieci nabywają umiejętności z zakresu samoobsługi, komunikowania się, pracy w grupie, podstawowych technik szkolnych oraz poznają Ośrodek, jego otoczenie, kolegów i pracowników. Podczas nauczania przedmiotowego uczniowie pracują już z wieloma nauczycielami rozwijając swoje sprawności i umiejętności z zakresu funkcjonowania w środowisku, muzyki, plastyki, techniki i wychowania fizycznego. W ramach tych zajęć uczniowie przyswajają podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu środowiska społeczno - przyrodniczego. Doskonalą technikę czytania i pisania. Rozwijają umiejętności matematyczne. Uczą się prawidłowego zachowania w różnych sytuacjach życia codziennego.

      W ramach zajęć rewalidacyjnych, uczniowie uczęszczają na terapię wad wymowy (zajęcia logopedyczne), gimnastykę korekcyjną, zajęcia muzyczno-ruchowe, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, arteterapię, terapię psychologiczną, rewalidację komputerową oraz zajęcia korekcyjne na basenie.

      Działalność edukacyjna szkoły opiera się na indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych, opracowanych dla każdego ucznia na podstawie oceny poziomu jego funkcjonowania. Wybór metod i form pracy z uczniem oraz dobór środków dydaktycznych zawsze wytyczany jest indywidualnie, w zależności od indywidualnych możliwości ucznia, poziomu jego rozwoju psychofizycznego oraz posiadanych kompetencji. Podmiotem działania każdego nauczyciela jest uczeń.

      W szkole podstawowej w najmłodszych oddziałach oraz w uzasadnionych przypadkach w klasach 4-6 zatrudnia się pomoc nauczyciela tak, aby opieka nad najmłodszymi i mniej sprawnymi uczniami mogła być jak najlepsza i bardziej wszechstronna.


Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Dorohusku
Ul. Graniczna 1
22-175 Dorohusk
Tel/fax: 082-566-10-33

E-mail:
soswdorohusk@data.home.pl


Więcej