Szkoła Podstawowa Specjalna

      Szkoła Podstawowa Specjalna obejmuje opieką dzieci i młodzież w wieku od 7 do 20 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, które potrzebują specjalistycznej pomocy i indywidualnego podejścia. W szkole może się uczyć każde dziecko, które posiada aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Do szkoły przyjmowani są uczniowie w ciągu całego roku szkolnego.

      Oddziały Edukacyjno-Terapeutyczne liczą do 8 uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną, z autyzmem liczą od 2 do 4 uczniów. W każdym oddziale edukacyjno-terapeutycznym oprócz nauczyciela pracuje dodatkowa osoba jako pomoc nauczyciela.

      Edukacja uczniów w szkole podstawowej opiera się na wielospecjalistycznych zintegrowanych oddziaływaniach dydaktyczno-wychowawczych. Dla każdego ucznia opracowany jest przez zespół nauczycieli i specjalistów Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

      Jesteśmy szkołą nowoczesną, specjalistyczną, a przede wszystkim przyjazną dla ucznia. Wyróżnia nas otwartość na potrzeby środowiska lokalnego i wszystkich, którzy potrzebują pomocy naszych specjalistów i nauczycieli. Placówka organizuje wyjazdy na wycieczki, zielone szkoły, turnusy rehabilitacyjne w znanych miejscowościach uzdrowiskowych na terenie kraju.

      Szkoła inicjuje szereg działań, dążąc do tego, aby uczniowie mogli znaleźć w niej środowisko optymalnego i wszechstronnego rozwoju. Uczniowie biorą udział w licznych projektach i programach ogólnopolskich, w tym m.in.: "Ratujemy i uczymy ratować", "Trzymaj formę", Akademia dojrzewania Lactacyd", "Nie pal przy mnie proszę", "Znajdź właściwe rozwiązanie" i wiele innych.

      Szkoła Podstawowa posiada nowoczesne sale dydaktyczne wyposażone w tablice multimedialne, specjalistyczne pomoce, salę doświadczania świata, salę muzyczną, pracownię logopedyczną, SI, rehabilitacyjną, hydroterapii, ceramiczną, techniczną, komputerową, gospodarstwa domowego, plac zabaw, świetlicę, bibliotekę. W pracy z uczniem wykorzystywane są specjalistyczne, innowacyjne i nowatorskie metody pracy.

      W szkole podstawowej realizowane są zajęcia edukacyjne: funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, wychowanie fizyczne, religia i zajęcia rewalidacyjne.

      Zajęcia rewalidacyjne realizowane są w wymiarze 10 godzin na oddział odpowiednio do potrzeb ucznia.

Szkoła zapewnia bogatą ofertę zajęć:

 • terapię logopedyczną,
 • terapię neurologopedyczną,
 • alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC),
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, w tym wspomagane komputerowo,
 • terapię ruchową z gimnastyką korekcyjną,
 • arteterapię - teatr,
 • arteterapię - ceramika,
 • zajęcia rozwijające kompetencje techniczne,
 • fizjoterapię
 • hydroterapię,
 • integrację sensoryczną (SI),
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,
 • muzykoterapię,
 • terapię ręki.
      Szkoła podstawowa realizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną skierowaną do uczniów i ich rodziców. Istotą pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom jest: rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych ucznia, w celu wspierania jego potencjału rozwojowego, a także stwarzania warunków do jego aktywnego, pełnego uczestnictwa w życiu szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Udzielana jest ona uczniom przede wszystkim w trakcie bieżącej pracy z nimi. Udzielają jej nauczyciele oraz specjaliści, a w szczególności: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni i inni specjaliści.
Dostępne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia
 • inne zajęcia o charakterze terapeutycznym
      Rodzice uczniów mają możliwość otrzymania specjalistycznego wsparcia, uczestnictwa w konferencjach, warsztatach.

      Uczniowie szkoły podstawowej angażują się w imprezy, uroczystości szkolne, zdobywają nagrody i czołowe miejsca reprezentując placówkę w konkursach i ogólnopolskich przeglądach teatralnych np. "Albertiana" i międzynarodowych Spotkaniach Artystów Nieprzetartego Szlaku Lublin oraz zawodach i olimpiadach sportowych. Zapewniamy rozwój sprawności fizycznej uczniów organizując zajęcia na siłowni, zajęcia aerobiku, zumby, zajęcia tenisa stołowego. Szkoła Podstawowa zapewnia również zajęcia na basenie, hipoterapię, dogoterapię, alpako-terapię.

      Szkoła organizuje nauczanie indywidualne dla uczniów, zgodnie z zalecaniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

      Uczniowie objęci są opieką pielęgniarską. Istnieje możliwość całodobowej opieki w grupach wychowawczych w internacie, wyżywienia, organizacji dojazdów z domu rodzinnego do szkoły busami szkolnymi.

      Uczniowie kończący szkołę podstawową mają możliwość kontynuacji nauki w naszym Ośrodku w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.


Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Dorohusku
Ul. Graniczna 1
22-175 Dorohusk
Tel/fax: 082-566-10-33

E-mail:
soswdorohusk@data.home.pl


Więcej

Inspektro Danych Osobowych
Beata Woroszyło
E-mail:
IODO@zeto.lublin.pl