Gimnazjum

      Edukacją w gimnazjum objęci są uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową. Nauka trwa 3 lata i jej zadaniem jest optymalne przygotowanie uczniów do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Nasze gimnazjum jest szkołą przyjazną dzieciom i rodzicom. Wszyscy tworzą serdeczną atmosferę, sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi ucznia, pełnej akceptacji, zrozumieniu potrzeb, okazywaniu mu autentycznej pomocy w przezwyciężaniu trudności, wynikających z jego niepełnosprawności. U nas każdy uczeń ma zapewnioną bezpieczną edukację, wolną od lęków i nieprzyjemnych sytuacji, których z pewnością często doświadczał ze względu na swoją niepełnosprawność.

      Celem oddziaływań edukacyjno-wychowawczych w gimnazjum jest wszechstronny rozwój poszczególnych sfer osobowości uczniów. Oddziaływania rehabilitacyjne mają charakter globalny, stąd też indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne układają wspólnie wszyscy specjaliści pracujący z dzieckiem.

      Aby rozwój każdego ucznia przebiegał harmonijnie oferujemy wiele różnorodnych form aktywności w zakresie funkcjonowania w środowisku, plastyki, muzyki z rytmiką oraz wychowania fizycznego. W ramach tych zajęć uczniowie utrwalają oraz nabywają nowych wiadomości i umiejętności z zakresu środowiska społeczno - przyrodniczego. Doskonalą technikę czytania i pisania. Rozwijają umiejętności matematyczne. Uczą się prawidłowego zachowania w różnych sytuacjach życia codziennego oraz rozwijają swoje umiejętności społeczne. Dzięki naszej działalności edukacyjnej dzieci i młodzież wykazują dużą zaradność i samodzielność w czynnościach dnia codziennego, mają prawo wyboru i decydowania o formach spędzania czasu wolnego oraz rozwijają swoje zainteresowania.

W trakcie całego cyklu kształcenia uczniowie objęci są specjalistycznymi formami rewalidacji indywidualnej, do których można zaliczyć.

  • zajęcia usprawniające - korygowanie zaburzonych funkcji np.: analizatora słuchowego, wzrokowego, ruchowego, utrwalające i poszerzające wiedzę,
  • zajęcia logopedyczne - korygowanie wad wymowy,
  • gimnastykę korekcyjną - korygowanie wad postawy, terapia ruchowa,
  • zajęcia socjoterapeutyczne - eliminowanie zachowań społecznie niepożądanych,
  • pracę z komputerem,
  • muzykoterapię,
  • arteterapię,
  • zajęcia na basenie.Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Dorohusku
Ul. Graniczna 1
22-175 Dorohusk
Tel/fax: 082-566-10-33

E-mail:
soswdorohusk@data.home.pl


Więcej