Specjalna Edukacja
Ekologiczna

Specjalna Edukacja Ekologiczna - Odkrywamy tajemnice przyrody     W roku szkolnym 2013/2014 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dorohusku realizowany jest projekt z zakresu specjalnej edukacji ekologicznej pod hasłem "Odkrywamy tajemnice przyrody". Projekt współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Starostwo Powiatowe w Chełmie zakłada propagowanie życia w zgodzie z naturą. Uczestnicy projektu otrzymali możliwość edukacji podczas dodatkowych zajęć z zakresu ekologii. Zajęcia odbywają się w 5 grupach: 1 grupa przedszkole i szkoła podstawowa, 2 grupy w gimnazjum, 2 grupy w szkole przysposabiającej do pracy. Nauczycielami prowadzącymi zajęcia są pasjonaci życia ekologicznego: Małgorzata Marszaluk, Edyta Podkańska, Bożena Raczyńska, Elżbieta Sołowiej.
     Głównym celem projektu jest podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną poprzez zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem programów multimedialnych oraz warsztaty ogrodnicze.
     W ramach projektu opracowany został program edukacji ekologicznej będący podstawą edukacji wspartej technologią komputerową, który w trwały sposób zmieni działania ekologiczne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku. Program "Odkrywamy tajemnice przyrody" wraz z 30 scenariuszami zajęć pogrupowanych w 6 kategoriach: zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia wód, ochrona gleb i lasów, produkcja żywności, odpady i recykling, ginące rośliny i zwierzęta poprzez umieszczenie go na stronie internetowej ośrodka udostępniony jest dla innych placówek specjalnych. Program specjalnej edukacji ekologicznej zawiera 3 rozdziały:

  1. Założenia programowe specjalnej edukacji ekologicznej.
  2. Scenariusze zajęć ekologicznych z wykorzystaniem technologii komputerowej.
  3. Działania przyrodnicze i ekologiczne w "Ostoi Przyrody".

     W czasie przeprowadzenia edukacyjnych zajęć ekologicznych wykorzystana została pracownia multimedialna z dużym ekranem w celu właściwej ekspozycji programów komputerowych będących interaktywnymi pomocami dydaktycznymi. Multimedialne programy z zakresu edukacji ekologicznej składają się z barwnych animacji, zdjęć, filmów, symulacji, zadań przygotowanych w formie zabawy. Programy zawierające wiele ćwiczeń aktywizujących motywują do rozwiązywania kolejnych zadań z zakresu ekologii. Oprócz wiedzy z dziedziny przyrody programy multimedialne rozwijają zdolność logicznego łączenia faktów oraz budowania świadomości ekologicznej. Dzięki projektowi placówka zyskała nowoczesne programy multimedialne do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu ekologii, które będą wykorzystywane także w następnych latach. Wymienione poniżej programy zostały celowo wybrane jako programy wspomagające wprowadzenie w świat ekologii: "Maluch poznaje ekologię" INTERBIZNES, "Odpady i recykling" MERIDAN, "Parki narodowe i inne formy ochrony przyrody w Polsce" MERIDAN, "Na ratunek planecie" YOUNG DIGITAL PLANET S.A, "Adibu: Odkrywam tajemnice przyrody" MINDSCAPE. Na ich fabule opiera się cały program.

     Kolejnym działaniem projektu "Odkrywamy tajemnice przyrody" było powstanie "Ostoi Przyrody", w której prowadzone będą warsztaty z zakresu dbania o drzewa i krzewy. Zanim to jednak nastąpiło, uczestnicy pojechali na wycieczkę, aby poznać sposób uprawy roślin z zakresu dendrologii.
     W ramach projektu "Odkrywamy tajemnice przyrody" odbyły się w dniu 19 września wyjazdowe zajęcia w Ogrodzie Botanicznym Zakładu Botaniki UMCS w Lublinie. Bogata w okazy przecudownych roślin przestrzeń Ogrodu Botanicznego umożliwiła wszystkim bezpośredni kontakt z przyrodą. Podczas wycieczki uczniowie zostali zapoznani przez nauczyciela akademickiego z uprawą różnych gatunków roślin. Zróżnicowana rzeźba terenu, skarpy, podmokłe tereny, staw i zadrzewione wąwozy stworzyły w Ogrodzie Botanicznym dogodne warunki do zaplanowania "Ostoi Przyrody".

     W październiku w 5 grupach zostały przeprowadzone zajęcia warsztatowe sadzenia 55 drzew lub krzewów. Nauczycielami, którzy dzielili się z wychowankami swoją ogrodniczą pasją, byli: Józef Boniecki, Sławomir Gajewski, Janina Stencel. Każdy uczestnik posadził swoją roślinę. W sumie każda grupa miała po 5 godzin warsztatów. W wyniku tych dzałań powstała "Ostoja Przyrody". Rośliny zostały dobrane tak, by ich czas kwitnienia przypadał w różnych miesiącach i rozłożył się na cały okres wegetacyjny ogrodu. Zajęcia pielęgnacyjne krzewów i drzew oraz zajęcia z rozbudzania sfery emocjonalnej dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z zakresu aromaterapii, koloroterapii, rozwoju wyobraźni, będą prowadzone do końca roku szkolnego.

     Ekologiczne działania projektu "Odkrywamy tajemnice przyrody" są spełnieniem postulatów pedagogów głoszących, że to właśnie najbliższe otoczenie, w którym żyjemy, ma niebagatelny wpływ na to, jacy jesteśmy i kim się stajemy. Edukacyjna "Ostoja Przyrody" jest sposobem nie tylko na nauczanie o ochronie środowiska naturalnego, ale również wiąże się z kreowaniem postaw proekologicznych wśród uczęszczających do ośrodka dzieci oraz dorosłych, którzy na terenie ośrodka spotykają się ze sobą.Program "Odkrywamy tajemnice przyrody" - do pobrania


Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Dorohusku
Ul. Graniczna 1
22-175 Dorohusk
Tel/fax: 082-566-10-33

E-mail:
soswdorohusk@data.home.pl


Więcej