Deklaracja dostępności

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

w Dorohusku

Zarzadzenie powołujace koordynatora dostepności

Raport o stanie zapewnienia dostepności podmiotu publicznego

     Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sosw-dorohusk.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-09-23
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23
Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne.

 • Część z opublikowanych multimediów oraz zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny lub dekoracyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Część zamieszczonych na stronie publikacji w formie plików PDF i DOC nie są dostępne cyfrowo w całości. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań, by nowe dokumenty zostały zamieszczone w poprawnej formie.

Wyłączenia.
 • mapy;
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.;
 • treści będące w posiadaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku, które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji do której Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku nie jest uprawniony;
 • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Data sporządzenia deklaracji dostępności oraz metoda przygotowania.
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Popek, adres poczty elektronicznej agnieszka.popek@sosw-dorohusk.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 82 566 10 33. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna.

Wejście do budynku przy ul. Granicznej 1 jest możliwe schodami zabezpieczonymi po obu stronach poręczami, a dla osób niepełnosprawnych na wózkach, podjazd prowadzący na parter budynku oraz winda umożliwiająca dojazd na niski parter, parter i pierwsze piętro. Ciągi komunikacyjne w budynku pomiędzy korytarzami nie posiadają progów, co ułatwia poruszanie się na wózkach inwalidzkich. Winda jest dostosowana dla osób niedowidzących oraz niedosłyszących poprzez wyposażenie w odpowiednią sygnalizację optyczną i dźwiękową. Na parkingu wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Nie ma ograniczeń wstępu dla psów asystujących osobom niepełnosprawnym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

Dokumenty.

Na stronie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku znajdują się pliki do pobrania. Większość z nich pochodzi z zasobów wewnętrznych. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

Dodatkowe informacje.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych.

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności - klawisz TAB.
 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych - otwierają się w tym samym oknie.
 • Kontrast tekstu do tła - materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
Zmiana rozmiaru strony.

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Opera:

 • [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
 • [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Dorohusku
Ul. Graniczna 1
22-175 Dorohusk
Tel/fax: 082-566-10-33

E-mail:
soswdorohusk@data.home.pl


Więcej

Inspektro Danych Osobowych
Beata Woroszyło
E-mail:
IODO@zeto.lublin.pl